Álltalános Szerződési Feltételek

NOP-TECH Kft.

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy meghatározza az NOP-TECH  Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Vállalkozás) által üzemeltetett www.nagyon-outlet.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető elektronikus kereskedelmi szolgáltatás igénybevevőjének (a továbbiakban: Fogyasztó) jogait és kötelezettségeit, valamint a honlap használójának (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit.

 

Jelen szerződési feltételek a Vállalkozás által, több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre kerülnek meghatározásra, melyet a felek egyedileg nem tárgyalnak meg, így azokra irányadóak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) vonatkozó rendelkezései. Felhívjuk a figyelmét, hogy az ÁSZF elfogadásával egyidejűleg azt a Felhasználó és a Fogyasztó magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az ÁSZF elfogadása esetén az alkalmazás további használata folyamán jelen dokumentum rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

 

Jelen ÁSZF a Vállalkozás és Vállalkozás közötti szerződésekre is irányadó, kivéve azokban az esetekben, mikor a jelen ÁSZF rendelkezései természetüknél fogva csak a Fogyasztóra vonatkoznak. 

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy:

-        az ÁSZF kizárólag elektronikus formában érhető el;

-        az ÁSZF alapján történő szerződéskötés nyelve a magyar;

-        az ÁSZF alapján létrejövő szerződés csak elektronikus formában kerül megkötésre;

-        az ÁSZF teljes terjedelmében az alábbi linken tölthető le: https://nagyon-outlet.hu/aszf.pdf

 

Jelen ÁSZF a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 1. § (1) bekezdés szerinti fogyasztói szerződés a Kormányrendelet 9. § (1) bekezdés szerinti szerződéskötést megelőző tájékoztatásnak minősül.

 

A Vállalkozás jelen ÁSZF-ben tájékoztatja a Fogyasztót a rendelet 9. § (1) bekezdés szerinti kötelezettségei közül az alábbiakról:

-        a vállalkozás nevéről, a vállalkozás székhelyének postai címéről, a telefonszámáról, az elektronikus levelezési címéről;

-        a teljesítés feltételeiről, különösen a fizetésről, a fuvarozásról és a teljesítési határidőről, valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról;

-        a kellékszavatosságra, a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettség fennállásáról, valamint az értékesítés utáni szolgáltatások és a jótállás meglétéről, feltételeiről;

-        a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről.

 

A Vállalkozás Honlapján az adott termék saját aloldalán tájékoztatja a Fogyasztót a rendelet 9. § (1) bekezdés szerinti kötelezettségei közül az alábbiakról:

-        a szerződés szerinti termék lényeges tulajdonságairól, az adathordozónak és a terméknek megfelelő mértékben;

-        a szerződés szerinti termékért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről, valamint az ezen kívül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról és a postaköltségről),

-        a digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről;

-        a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való bármilyen vonatkozó együttműködési képességéről a vállalkozástól ésszerűen elvárható ismereteknek megfelelően.

A Vállalkozás a Honlapján az adott termékre vonatkozóan minden esetben felhívja a Fogyasztó figyelmét arra az esetre, ha a termék csomagolássérült, szépséghibás vagy kifutó termék, illetve ha kiállítási darabról van szó[PG1] .

 

A Vállalkozás felhívja a Felhasználók és Fogyasztók figyelmét, hogy a Honlapon megjelenített termékek vételára a következőképpen értelmezendő:

-        a termékek árát a Vállalkozás magyar forintban (HUF) tünteti fel,

-        a termék első feltüntetett ára az általános forgalmi adóval növelt, bruttó, fogyasztói ár

-        a termék második, „nettó ár” megjelöléssel ellátott ára a termék nettó ára, amely általános forgalmi adóval még nem növelt,

-        a termék fogyasztói vételárának nem része a házhozszállítás költsége, erről ld. részletesebben a 2.2.9.2. pontot!

 

 A Honlapon megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Vállalkozás fenntartja azzal, hogy a módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt és visszaigazolt termékek vételárát a Fogyasztóra nézve kedvezőtlenül nem befolyásolja.

 

A megrendelhető termék lényeges adatait, a termék használatára vonatkozó szabályokat és utasításokat a termék saját aloldalán ismerheti meg, valamint megrendelés esetén a termékhez mellékelt használati utasítás is tartalmazza. Amennyiben csomagolási vagy egyéb hiba folytán a használati utasítást – noha azt a vonatkozó jogszabályok előírják – nem kapja kézhez a termékhez mellékelve, úgy kérjük, azt a hiány észlelésekor haladéktalanul az Ügyfélszolgálaton jelezze. Szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a megrendelt termék a Honlapon vagy a mellékelt használati utasításban nyújtott tájékoztatással megegyező (vagy annál jobb) tulajdonságokkal rendelkezik.

 

Ha a megrendelés előtt a termékről bővebb felvilágosítást (minőség, használhatóság) szeretne, úgy a Vállalkozás ügyfélszolgálata áll rendelkezésére!

 

1.   Általános adatok, elérhetőségek

1.1.  A Vállalkozás neve és címe

NOP-TECH Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2890 Tata, Május 1. út 23. 3. em. 1.

Adószám: 26793395-2-11

 

1.2.  Az Ügyfélszolgálat elérhetősége

 

Személyes ügyintézés

Ügyfélszolgálati iroda nyitvatartási időben áll a Megbízók rendelkezésére. Az Ügyfélszolgálati iroda címe és nyitva tartása:

2851 Környe, Ipartelep út 10.

Munkanapokon: 08:00-14:00

 

Telefonos ügyintézés

Telefonon keresztül az Ügyfélszolgálat munkanapokon 8 és 16 óra között hívható.

A Vállalkozás Ügyfélszolgálata, amelyen egyben a hibajelentések is megtehetőek, telefonszáma: +36703887598

A telefonszám minden magyarországi hálózatból normál díjjal hívható.

 

Elektronikus úton

A Vállalkozás lehetővé teszi vásárlói számára, hogy online, interneten intézzék a termék garanciájával kapcsolatos folyamatot. Ennek lehetőségét a Vállalkozás azonban kizárólag a vásárlói számára biztosítja a honlap „Termék garancia” menüpont alatt.

 

Írásban

Postai úton: 2851 Környe, Ipartelep útt 10.

E-mailen: [email protected]

 

1.3.  Hibabejelentő elérhetősége

A Felhasználó által a Honlap használata során észlelt hibát a Vállalkozás által működtetett, az 1.2. pontban felsorolt címeken, telefonszámon, illetve e-mail címen jelentheti be.

 

1.4.  Vállalkozás internetes honlapjának elérhetősége

https://nagyon-outlet.hu/

 

1.5.  Vállalkozás és a szolgáltatás felügyeleti szerveinek elérhetősége

 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

honlap: www.nfh.hu

e-mail: [email protected]

cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

tel: (+36 1) 459 4800

 

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

honlap:https://www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom/szervezeti-egysegek/muszaki-engedelyezesi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly

e-mail: [email protected]

cím: 2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.

tel: (+36 34) 309 303

 

Gazdasági Versenyhivatal

honlap: www.gvh.hu

e-mail: [email protected]

cím: 1054. Budapest, Alkotmány u. 5.

tel: (+36 1) 472 8851

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

honlap: www.naih.hu

e-mail: [email protected]

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

tel: (+36 1) 391 1400

 

Tatabányai Törvényszék Cégbírósága

honlap:https://tatabanyaitorvenyszek.birosag.hu/jarasbirosagok/tatabanyai-torvenyszek-cegbirosaga

cím: 2800 Tatabánya, Komáromi u. 4.

tel.: (+36 34) 311 697

 

1.6.  A Vállalkozás szolgáltatásával kapcsolatos békéltetési fórum

 

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a www.bekeltetes.hu oldalon.

 

A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a Vállalkozás székhelye alapítja meg:

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Név: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: [email protected]

 

1.7.  Az általános szerződési feltételek elérhetősége

A Vállalkozás jelen ÁSZF-et Honlapján a https://nagyon-outlet.hu/aszf oldalon és az Ügyfélszolgálatán elérhetővé teszi, azt bárki korlátozás nélkül megismerheti.

 

1.8.  Értelmező rendelkezések

 

Fogyasztó: Az a természetes személy, aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el az adásvétel során.

Felhasználó: Az a személy, aki Honlap használója regisztrációtól függetlenül.

Vállalkozás: Az a személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el az adásvétel során.

Termék: Minden, a Vállalkozás Honlapján a termékkatalógusban feltüntettett birtokba vehető ingó dolog, különösen elektronikus hírközlő végberendezések és  információtechnikai készülékek.

Vételár: Vételár alatt minden esetben az adott termék általános forgalmi adóval növelt, bruttó, fogyasztói ára értendő Forintban,

 

2.   A honlap használata

 

2.1.  Regisztráció

 

A Honlap tartalmának számottevő része regisztráció nélkül is elérhető minden Felhasználó számára. A honlapról történő vásárlás sem kötött regisztrációhoz (ld. 2.2. pont!) A regisztráció azonban megkönnyíti a Vállalkozás és a Felhasználó közötti hatékony kommunikációt – a regisztráció során a Felhasználó saját felhasználói fiókját hozhatja létre.

 

A Felhasználó a Honlap „Regisztráció” menüpontjára kattintva tud. A Felhasználó a sikeres regisztrációhoz az alábbi adatokat adhatja meg:

-        keresztnév, vezetéknév*

-        e-mail cím*

-        jelszó*

-        telefonszám

-        fax-szám (nem kötelező)

-        számlázási adatok (cím, esetlegesen cégnév)

A csillaggal jelölt adatok a regisztráció során kötelezően megadandóak, a további adatok az esetleges vásárlások esetén (ld. 2.2.!) vagy akár a későbbiekben is megadhatóak.

 

A regisztráció során a Felhasználó feliratkozhat a Vállalkozás hírlevelére is: a hírlevélre való feliratkozás nem feltétele a regisztrációnak! A hírlevélre való feliratkozásról bővebben ld. 2.3. pontot!

 

A sikeres regisztrációról a Vállalkozás a megadott e-mail címen értesíti a Felhasználót. A Felhasználó felhasználói fiókját a „Felhasználói fiók törlése” gombra kattintva bármikor törölheti, ebben az esetben a Vállalkozás a fiók törléséről haladéktalanul intézkedik. A felhasználói fiók törlése azonban nem jelenti a felhasználó egyéb, más célból megadott adatainak automatikus törlését is, ld. bővebben az Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást (3. pont).

 

A Vállalkozás a felhasználói fiókba csak a Felhasználót engedi belépni, a felhasználói fiókba hozzáférést harmadik személynek nem biztosít, a felhasználói fiókba történő belépéshez szükséges adatokat üzleti titokként kezeli.

 

A Felhasználó is köteles azonban a felhasználói fiókba történő belépéshez szükséges adatokat titokban tartani: amennyiben a Felhasználó tudomására jut, hogy a jelszavához harmadik személy jogosulatlanul hozzájuthatott, úgy köteles jelszavát haladéktalanul megváltoztatni, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a felhasználói fiókba történő jogosulatlan belépéshez szükséges adatokkal bármilyen módon visszaél, haladéktalanul köteles erről tájékoztatni a Vállalkozást.

 

A Felhasználó a felhasználói fiók léte során köteles az adatait naprakészen tartani, adatait változás esetén haladéktalanul frissíteni.

 

2.2.  Vásárlás

 

2.2.1.    A megrendelés folyamata[PG3] 

 

A Honlapon a Vállalkozás az általa eladásra kínált termékeket mutatja be, minden bemutatott termék esetében biztosítva a termék online megrendelési lehetőségét a Felhasználók számára. A Felhasználó a termék megrendelése esetén válik Fogyasztóvá.

 

A Honlap használata a Felhasználók a termékek között különböző szempontok szerint kereshet, így különösen azok ára, típusa, tulajdonságai szerint. A keresési feltételeknek megfelelő terméket a Honlap megjeleníti a Felhasználó számára.

 

A Felhasználó az általa kiválasztott termék részletes jellemzőiről, így különösen annak áráól, típusáról, nevéről, tulajdonságairól a Honlap termékhez tartozó aloldalán (a termék képére vagy nevére kattintva) tájékozódhat. E tájékoztatás a Kormányrendelet 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti tájékoztatásnak minősül.

 

A „Megrendelés” gombra kattintva a Felhasználó megrendelheti a kiválasztott terméket regisztrációval, valamint regisztráció nélküli is.

 

Vásárlás regisztrációval: A vásárlási folyamatot a Felhasználó a már létrehozott felhasználói fiókjába bejelentkezve is megteheti. Ebben az esetben a Vállalkozás a korábbi vásárlások adatait a felhasználói fiókban tartja nyilván, a vásárlások adatai között pedig a Felhasználó is szabadon kereshet. Ebben az esetben a Felhasználónak a vásárláshoz jelen ÁSZF 3.3.2 pontja szerinti adatokat akkor kell megadnia, ha azt a 2.1. pontja szerinti regisztráció során még nem adta meg. Felhasználó így Fogyasztóvá válik.

 

Vásárlás regisztráció nélkül: A Fogyasztó jelen ÁSZF 2.1. szerinti regisztráció (felhasználói fiók létrehozása) nélkül is megrendelheti Vállalkozás termékeit, ebben az esetben azonban a Vállalkozás nem köti össze az ugyanazon Fogyasztóhoz tartozó, de felhasználói fiók nélküli vásárlások tényét egymással, lévén minden vásárlás egyszeri vásárlásnak minősül. Ebben az esetben a jelen ÁSZF 3.3.2. pontja szerinti adatokat kell megadnia a Fogyasztónak.

 

Véglegesítés előtt a Fogyasztó ellenőrizheti a megrendelést, így különösen az általa megadott adatokat, a megrendelni kívánt termék adatait, árát, a választott fizetési és szállítási módot. A Vállalkozás így biztosít módot a Fogyasztó számára, hogy a Fogyasztó az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 6. § (1) bekezdés szerinti adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását megrendelésének elektronikus úton való elküldése előtt el tudja végezni. Ha az ellenőrzés során a Fogyasztó mindent rendben talál, véglegesítheti megrendelését. A megrendelés leadásával a 2.2.2. szerinti ajánlati kötöttség, szerződéskötési kötelezettség áll be.

 

A vásárlási folyamat során a Fogyasztónak nyilatkoznia kell arról, hogy megismerte és elfogadja jelen ÁSZF tartalmát – ezt a megrendelés véglegesítésekor az ÁSZF-re vonatkozó check box kipipálásával teheti meg.

 

2.2.2.    Ajánlati kötöttség, szerződéskötési kötelezettség

 

A megrendelés leadásával a Fogyasztót a Vállalkozás visszaigazolásáig vételi ajánlati kötöttség és szerződéskötési kötelezettség terheli a 2.2.3. pontban meghatározott kivétel esetét eltekintve.

 

2.2.3.    A szerződés létrejötte

 

A megrendelés sikerességét a Vállalkozás a Fogyasztó által megadott e-mail címén a megrendelés megérkezését követően haladéktalanul visszaigazolja. Amennyiben e visszaigazolás a Fogyasztóhoz megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg, a Fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

 

A megrendelés sikerességéről szóló tájékoztató e-mail tartalmazza a Fogyasztó által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat, illetve a megrendelés egyedi azonosítóját, a termék adatait, a megrendelés dátumát, a megrendelt termék árát, a szállítási költséget és a megrendelés végösszeget.

 

A megrendelés sikerességéről szóló tájékoztató e-mail a szerződés létrejöttét jelenti, amelyben a Vállalkozás elfogadja a Fogyasztó vételi ajánlatát, így a szerződés az e-mail Vállalkozás általi megküldésékor jön létre.

 

 A megrendelés leadása és a visszaigazoló e-mail elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül.

 

2.2.4.    A szerződés írásbelisége

 

A Honlapon keresztül megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek.

 

2.2.5.    A szerződés iktatása

 

A Honlapon keresztül megkötött szerződést a Vállalkozás nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

 

2.2.6.    A szerződés nyelve

 

A szerződés magyar nyelven köthető meg.

 

2.2.7.    Magatartási kódex

 

A Vállalkozás semmilyen magatartási kódexnek nem veti alá magát.

 

2.2.8.    Számla

 

Vállalkozás papíralapú számlát állít ki!

 

A számlát a megrendelt termék csomagolásába elhelyezve küldi meg a Fogyasztó számára a Vállalkozás vagy a megrendelt termék csomagolására, vízhatlan borítékba „számla” felirattal leragasztva.

 

Ha a Fogyasztó több terméket rendel egyszerre és ezen termékekről külön számlát szeretne, úgy ezt előre kell jelezze a Vállalkozás felé a megrendelés megjegyzés rovatába való feltüntetéssel. A számla utólagos módosítására nincsen lehetőség.

 

2.2.9.    Fizetés

 

A Fogyasztó az alábbi fizetési módok közül választhat:

 

2.2.9.1.         Előre utalás

 

Megrendelés vételárának kiegyenlítése történhet netbankon keresztüli átutalással vagy banki befizetéssel. Kérjük, addig ne utalja át a megrendelt termék vételárát, amíg rendelését a Vállalkozás a 2.2.3 szerint vissza nem igazolta!

 

A Fogyasztó a megrendelés végösszegét a Vállalkozás számára köteles megfizetni, a termék kézbesítésének elindítása a végösszeg Vállalkozás számláján történő jóváírás után történik meg.

 

Előre utalás esetén a szükséges adatok:

Kedvezményezett neve: NOP-TECH Kft

Számlaszám: 

 

Átutalás esetén tüntesse fel a megrendelés egyedi azonosítóját a közlemény rovatban!

 

Felhívjuk figyelmét, hogy számlát csak annak a személynek a nevére tud a Vállalkozás kiállítani, aki a számla tulajdonosa. Kérjük tehát, hogy a számlázási adatoknál megadott személyhez tartozó számláról végezze az utalást!

 

2.2.9.2.         Utánvét futárszolgálatnál

 

A termékek kiszállítását a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.) végzi. A fizetési módok közül az „Utánvét futárszolgálatnál” választása esetén a Fogyasztó a megrendelés végösszegét a termék kiszállításakor készpénzben fizeti ki, amely a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. futáránál történik meg.

 

2.2.10.                       Tulajdonjog fenntartása

 

A vételár teljes kifizetéséig a termék a Vállalkozás tulajdonában marad.

 

2.2.11.                       A termék átvétele

 

A megrendelt terméket a Vállalkozás kizárólag a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.(a továbbiakban: Futárszolgálat) segítségével juttatja el a Fogyasztóhoz. A termék személyes átvételére nincsen lehetőség.

 

A kézbesítésre munkanapokon hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között lehetséges.

 

Amikor a terméket tartalmazó csomagot a Vállalkozás átadja a Futárszolgálatnak a kézbesítésre, arról a Fogyasztót a megrendelés során megadott e-mail címén e-mailben tájékoztatja. A tájékoztatás tartalma a kézbesítés várható időpontja, a csomag adatai (különösen fuvarlevélszám), valamint a futárszolgálat elérhetősége.

 

A Fogyasztó a fuvarlevél szám alapján fel tudja venni a kapcsolatot a  Futárszolgálattal.

 

A Fogyasztó köteles fokozottan figyelni arra, hogy a megrendelés során a szállítási cím esetén olyan címet adjon meg, ahol a futár hétköznaponként eléri! Ha a futár ugyanis a szállítási címen nem találja a Fogyasztót, úgy telefonon próbál meg egyeztetni vele. Ha a telefonos egyeztetés során nem jár sikerrel, értesítést hagy a szállítási címen a csomag megérkeztéről. A következő munkanapon a futár ismét megpróbálja a kézbesítést és a telefonos egyeztetést. Amennyiben ez másodjára is meghiúsul, a csomagot a futár visszaküldi „kézbesíthetetlen” megjegyzéssel a Vállalkozásnak. A Vállalkozás ezt követően felveszi a kapcsolatot a Fogyasztóval az újbóli kézbesítés egyeztetése céljából.

 

A sikertelen kézbesítés és az újbóli kézbesítés díja is a Fogyasztót terheli!

 

A termék átvételekor a Fogyasztó köteles meggyőződni a termék sérülésmentességéről. Amennyiben a Fogyasztó sérülést tapasztal a terméken, a Fogyasztó köteles a futártól jegyzőkönyv felvételét kérni, mert a termék a futártól történő átvétele, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy a kiszállítást végző személy távozása után a Vállalkozás a termék szabad szemmel is látható, külső fizikai sérülésével kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

 

Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a termék, és a sérülés a termék átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Vállalkozás díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért azonban a Vállalkozás felelősséget nem vállal! (Ld. bővebben 4. pont!)

 

A Fogyasztó a szerződéstől elállhat, ha a Vállalkozás a megrendelt terméket a szerződés megkötését követően legkésőbb harminc napon belül nem bocsájtja a Fogyasztó rendelkezésére.

 

2.2.12.                       Szállítási költség

 

Futárszolgálattal történő szállítás esetén a szállítási költségek

- utánvételes kézbesítés esetén: 1500 [PG4] Ft.

- ha megrendelését előre utalással kifizeti, a kézbesítés díja 1500 [PG5] Ft.

  

10 kg feletti csomag esetén 1500 Ft/kg pótdíj kerül felszámításra.[PG7] 

 

2.3.  Szerviz

 

A Vállalkozás javítószolgálatként is működik. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint amennyiben a Fogyasztó az általa megvásárolt termék megvásárlása során kapott jótállási jegyén a Vállalkozás javítószolgálatként van feltüntetve, úgy a Fogyasztó a kijavítási igényét a Vállalkozásnál is közvetlenül is érvényesítheti. Ebben az esetben jelen ÁSZF 4. pontjában foglaltakat a Vállalkozásra mint javítószolgálatra vonatkozó eltérésekkel kell értelmezni.

 

2.4.  Hírlevél

 

A Vállalkozás a Felhasználóival és Fogyasztóival történő minél szorosabb kapcsolattartás céljából hírlevelet üzemeltet, ezen keresztül tájékoztatva az érdeklődőket az aktualitásokról és minden releváns információról. A hírlevélre természetes személy neve és e-mail címe megadásával, az adatkezelési szabályokhoz való előzetes hozzájárulással iratkozhat fel.

 

A hírlevélre történő feliratkozás nem feltétele egyetlen további szolgáltatás igénybe vételének, a hírlevéladatbázisba csak is kizárólagosan akkor kerül be egy Felhasználó, ha azt kifejezetten kéri, azaz regisztrál a Vállalkozás hírlevelére. A Vállalkozás az előtte egyéb célból feltárt e-mail címeket (például regisztráció, vásárlás, panaszkezelés során) nem veszi fel hírlevéladatbázisába.

 

Minden kiküldött hírlevélben szerepel közvetlen leiratkozási lehetőség.

 

A hírlevél adatbázisra vonatkozó adatkezelési szabályokról ld. bővebben a 3.3.3. pontot!

 

3.   Adatvédelem, adatkezelés

 

3.1.  Adatkezelés szabályai

 

A Vállalkozás, mint a Honlap üzemeltető tájékoztatja látogatóit az adatkezelési szabályairól.

 

A Vállalkozás adatkezelési szabályai minden olyan folyamatara kiterjednek, amelyek során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

 

A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek az Infotv. 3. §-ában meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.

 

A Vállalkozás kijelenti, hogy személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel. A kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel, az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének –amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

 

A Vállalkozás személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása vagy különleges esetben törvényi előírás alapján kezel – ezeket a konkrét adatkezelések esetén minden esetben külön jelzi a Vállalkozás.

 

Jelen tájékoztató célja, hogy a Vállalkozás az adat felvétele előtt minden esetben közölje az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját és az adatkezelésre vonatkozó minden fontos információt.

 

A Vállalkozás alkalmazottai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni, köteles munkájuk során gondoskodni arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba. A személyes adatok tárolása, elhelyezése úgy került kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére nem hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

 

3.2.  Az érintettek jogainak érvényesítése

 

Az a természetes személy, aki a személyes adat alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a Vállalkozás jelen ÁSZF-ben feltüntetett elérhetőségein.

 

A Vállalkozás a beérkezett, az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legkésőbb 15 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 5 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

 

A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.

 

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést Vállalkozás csak az Infotv. 15. § (5) bekezdésében meghatározott esetben számít fel.

 

A Vállalkozás kérelmet csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2)-bekezdésében meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor.

 

A valóságnak nem megfelelő adatot a Vállalkozás helyesbíti, az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.

 

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt az Infotv. 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja.

 

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.

 

A Vállalkozás az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Vállalkozásunk mentesül azonban az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vagy  lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

 

3.3.  A Vállalkozás által megvalósított adatkezelések

 

3.3.1.    A honlapon történő regisztráció

 

Adatkezelés célja: a honlapon történő regisztráció, felhasználói fiók létrehozása

Adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) a)]

Kezelt adatok köre: keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, telefonszám, fax, számlázási adatok (cégnév, utca, házszám, város, irányítószám, ország, megye), jelszó

Érintettek köre: a nagyon-outlet.hu honlapon regisztráló természetes személy Felhasználók

Az adatkezelés időtartama: a Vállalkozás az adatokat a cél eléréséig, a felhasználói fiók megszüntetéséig tartja nyilván, ezt követően visszaállíthatatlanul megsemmisíti azokat

 

A Vállalkozás jelen adatkezeléséhez adatfeldolgozó tevékenységét nem veszi igénybe.

A Vállalkozás az adatkezelés nyilvántartásba vételét az Infotv. 66. § (1) szerint kérelmezte a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, az adatkezelést az Infotv. 68. § (2) szerint megkezdte. (Kérelem időbélyege: LNO-S636062498259190813)

 

3.3.2.    Vásárlás

 

Adatkezelés célja: termékértékesítés

Adatkezelés jogalapja: a Fogyasztó hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) a)]

Kezelt adatok köre: név, cím, postázási cím, bankszámlaszám, telefonszám

Érintettek köre: a nagyon-outlet.hu honlap használata során az 1997. évi CLV. törvény 2. § a) szerinti Fogyasztóvá váló természetes személyek

Az adatkezelés időtartama: a Vállalkozás a vásárlással kapcsolatos adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1)-(2) bekezdései szerint 8 évig, de legkésőbb a fogyasztói jogok és igények elévüléséig őrzi meg

 

A Vállalkozás jelen adatkezeléséhez adatfeldolgozó tevékenységét veszi igénybe. Az adatfeldolgozó a Futárszolgálat, tehát a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.), az adatfeldolgozó tevékenysége a megvásárolt áru Fogyasztóhoz történő kiszállítása, az adatfeldolgozó e tevékenység ellátáshoz szükséges adatokra lát rá.

A Vállalkozás az adatkezelés nyilvántartásba vételét az Infotv. 66. § (1) bekezdése szerint kérelmezte a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, az adatkezelést az Infotv. 68. § (2) bekezdése szerint megkezdte. (Kérelem időbélyege: LNO-S636062491766679370)

 

3.3.3.    Hírlevél-üzemeltetés

 

Adatkezelés célja: hírlevélüzemeltetés

Adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) a)]

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím

Érintettek köre: a Vállalkozás által üzemeltetett hírlevélre feliratkozó Felhasználók

Az adatkezelés időtartama: a cél eléréséig, a hírlevélről történő leiratkozásig

 

A Vállalkozás jelen adatkezeléséhez adatfeldolgozó tevékenységét nem veszi igénybe.

A Vállalkozás az adatkezelés nyilvántartásba vételét az Infotv. 66. § (1) bekezdése szerint kérelmezte a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, az adatkezelést az Infotv. 68. § (2) bekezdése szerint megkezdte. (Kérelem időbélyege: LNO-S636062489727599788)

 

3.3.4.    Fogyasztói jogok érvényesítése

 

Adatkezelés célja: fogyasztói jogok érvényesítése

Adatkezelés jogalapja: a Fogyasztó hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) a)] a kérelmére indult ügyben Kezelt adatok köre: a fogyasztó neve, címe, valamint nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez, a hiba leírása, szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jog, a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módja vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indoka

Érintettek köre: fogyasztói jogok érvényesíteni kívánó Fogyasztók

Az adatkezelés időtartama: a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. § (6) bekezdése szerint a Vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni

 

A Vállalkozás jelen adatkezeléséhez adatfeldolgozó tevékenységét nem veszi igénybe.

A Vállalkozás az adatkezelés nyilvántartásba vételét az Infotv. 66. § (1) bekezdése szerint kérelmezte a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, az adatkezelést az Infotv. 68. § (2) bekezdése szerint megkezdte. (Kérelem időbélyege: LNO-S636062502664326551)

 

3.3.5.    Telefonos hangrögzítés

 

Adatkezelés célja: telefonos hangrögzítés (minőségbiztosítás)

Adatkezelés jogalapja: a Fogyasztó hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) a)] a kérelmére indult ügyben Kezelt adatok köre: az érintett által megadott adatok (név, lakcím, telefonszám, egyéb a panaszos által önként megadott adatok), a panaszhoz kapcsolódó egyéb személyes adatok, az érintett hangja, a Vállalkozás részéről a beszélgetést lefolytató munkavállalójának hangja, beszélgetés egyedi azonosítója,

Érintettek köre: a Vállalkozás telefonos ügyfélszolgálatát felhívó érintettek

Az adatkezelés időtartama: az ügyfélszolgálathoz beérkező valamennyi telefonon tett szóbeli panaszt, valamint az ügyfélszolgálat és a fogyasztó közötti telefonos kommunikációt az 1997. évi CLV. törvény 17/B. § (3) bekezdése szerint hangfelvétellel rögzíteni kell, a hangfelvételt egyedi azonosítószámmal kell ellátni, öt évig meg kell őrizni

 

A Vállalkozás jelen adatkezeléséhez adatfeldolgozó tevékenységét nem veszi igénybe.

A Vállalkozás az adatkezelés nyilvántartásba vételét az Infotv. 66. § (1) bekezdése szerint kérelmezte a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, az adatkezelést az Infotv. 68. § (2) bekezdése szerint megkezdte. (Kérelem időbélyege: LNO-S636062520794893322)

 

3.3.6.    Panaszkezelés

 

Adatkezelés célja: panaszkezelés

Adatkezelés jogalapja: a Fogyasztó hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) a)] a kérelmére indult ügyben Kezelt adatok köre: a fogyasztó neve, lakcíme, a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma

Érintettek köre: a Társaságnál panaszt tevő természetes személyek

Az adatkezelés időtartama: a Vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni [1997.:CLV. 17/A. § (7)]

 

A Vállalkozás jelen adatkezeléséhez adatfeldolgozó tevékenységét nem veszi igénybe.

A Vállalkozás az adatkezelés nyilvántartásba vételét az Infotv. 66. § (1) szerint kérelmezte a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, az adatkezelést az Infotv. 68. § (2) szerint megkezdte. (Kérelem időbélyege: LNO-S636062532205300875)

 

4.   A Fogyasztó és a Vállalkozás között létrejövő szerződés részletei

 

A Fogyasztó és a Vállalkozás között létrejövő szerződésre az ÁSZF hatályba lépésekor az alábbi jogszabályok az irányadóak:

-        1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

-        2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

-        2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

-        151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

-        19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

-        45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

 

Jelen ÁSZF 2. sz. melléklete tartalmazza a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló részletesebb tájékoztatót.

 

4.1.  Elállási jog

 

A Fogyasztót indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Az elállási jogot a Fogyasztó tizennégy napon belül gyakorolhatja, amely

-        a terméknek,

-        több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

-        több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

a Fogyasztó (vagy az általa megjelölt személy) általi átvételének napjától számított.

 

Az elállási jogot a Vállalkozás akkor tekinti határidőben érvényesítettnek, ha a Fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt Vállalkozás számára elküldi (levél postára adásának, e-mail elküldésének napja). Vita esetén a Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot határidőn belül gyakorolta. (Javasolt ezért a postai út esetén az elállási nyilatkozat ajánlott küldeményként való postára adás, hogy a feladás dátuma hitelt érdemlően bizonyítható legyen.)

 

A Fogyasztó elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

 

A Fogyasztó elállási jogát jelen ÁSZF 1. mellékletét képező „Elállási nyilatkozat-minta” felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

 

Erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatnak minősül, ha a nyilatkozat tartalmazza az alábbi adatokat:

-        elállási jog ténye,

-        fogyasztó neve,

-        fogyasztó címe,

-        termék meghatározása,

-        papíralapú nyilatkozat esetén fogyasztó aláírása.

 

A nyilatkozatot a Fogyasztó a jelen ÁSZF 1.1. és 1.2. pontjában feltüntetett elérhetőségekre köteles megküldeni.

 

A nyilatkozat megérkezését követően a Fogyasztó elállási szándékát a Vállalkozás e-mailben igazolja vissza.

 

4.1.1.    A Vállalkozás kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

 

Ha a fogyasztó jelen ÁSZF-nek megfelelően eláll a szerződéstől, a Vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

 

A Vállalkozás a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

 

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Vállalkozás mindaddig visszatarthatja az összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte. (A Vállalkozás a kettő közül a korábbi időpontot veszi figyelembe).

 

4.1.2.    A fogyasztó kötelezettségei elállása esetén

 

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

 

A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli.

 

Ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza és a terméket már kifuvarozták a Fogyasztónak, a Vállalkozás saját költségén fuvarozza vissza a terméket.

 

A termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért a Fogyasztó felel.

 

 

 

4.2.  Jótállás

 

A Vállalkozás által a Honlapon értékesített minden termék az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 51/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet 17. pontja szerinti új tartós fogyasztási cikk. A Vállalkozás Honlapon értékesített minden termékéért jelen ÁSZF szerinti jótállást vállal.

 

A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a termék Fogyasztó részére történő átadásának napjával kezdődik.

 

Jótállási jogot csak a Fogyasztó érvényesíthet.

 

4.2.1.    Jótállási jegy

 

A Vállalkozás a termék Fogyasztó részére történő átadásakor a jótállási jegyet is a Fogyasztó rendelkezésére bocsátja, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát.

 

A Vállalkozás által rendelkezésre bocsátott jótállási jegy közérthető és magyar nyelvű.

A Vállalkozás a jótállási jegyen feltünteti:

-        a Vállalkozás nevét, címét,

-        a termék azonosítására alkalmas megnevezését és típusát, valamint gyártási számát,

-        a gyártó nevét, címét, ha a gyártó nem azonos a Vállalkozással,

-        a szerződéskötés, valamint a termék Fogyasztó részére történő átadásának időpontját,

-        a Fogyasztó jótállásból eredő jogait, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit, továbbá

-        az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

 

A jótállásból eredő jogok kizárólag a jótállási jeggyel érvényesíthetőek.

 

Amennyiben a Vállalkozás a jótállási jegyet szabálytalanul állította ki vagy a jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradás, az a jótállás érvényességét nem érinti.

 

Fogyasztó köteles a jótállási jegy szabálytalan kiállításának vagy rendelkezésre bocsátásának elmaradása esetén annak észlelésétől számítva haladéktalanul értesíteni a Vállalkozást, aki köteles a lehető legrövidebb időn belül kijavítani vagy pótolni a jótállási jegyet.

 

A jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a Fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

 

4.2.2.    Jótállást kizáró feltételek

 

A Vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

-        szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

-        rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

-        helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

-        elemi kár, természeti csapás

okozta.

 

 

4.2.3.    A jótállási igény érvényesítése

 

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Fogyasztó

-        elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

-        ha a Vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta,  e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

A Fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

 

Ha a termék meghibásodása a rendeltetésszerű használatot akadályozza és erre hivatkozva a Fogyasztó a termék részére történő átadásától számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a terméket a Vállalkozás kicseréli a rendelkezésére álló termékek közül. Amennyiben már nem áll rendelkezésére azonos termék, úgy a Vállalkozás választásra felkínál azonos, vagy hasonló árkategóriájú és tipusú terméket.

A kijavítást vagy kicserélést a Vállalkozás a termék tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve végzi. A Vállalkozás törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

 

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre, valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

 

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Vállalkozást terhelik.

 

A 10 kg-nál súlyosabb vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket a Vállalkozás az üzemeltetés helyén javítja meg, kivéve, ha az az üzemeltetés helyén nem végezhető el, akkor a termék el- és visszaszállításról a Vállalkozás gondoskodik.

 

A Vállalkozás a Fogyasztó nála bejelentett jótállási igényéről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:

-        a Fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,

-        a Fogyasztó és Vállalkozás közötti szerződés keretében eladott termék megnevezését, vételárát,

-        a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját,

-        a hiba bejelentésének időpontját,

-        a hiba leírását,

-        a jótállási igénye alapján a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá

-        a jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát,

-        a tájékoztatást arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

 

A jegyzőkönyv másolatát a Vállalkozás a jegyzőkönyv kitöltését követően, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére bocsátja.

 

Ha a Vállalkozás a fogyasztó jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is - öt munkanapon belül, igazolható módon értesíti a Fogyasztót.

 

A Vállalkozás a Fogyasztó jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig megőrizi, és azt az ellenőrző hatóság kérésére köteles bemutatni.

 

A jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerinti panasznak.

 

Kijavításra vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében a Vállalkozás a terméket elismervény ellenében veszi át, amin feltünteti:

-        a Fogyasztó nevét és címét,

-        a termék azonosításához szükséges adatokat,

-        a termék átvételének időpontját, továbbá

-        azt az időpontot, amikor a Fogyasztó a kijavított terméket átveheti.

 

4.3.  Szavatosság

 

A Vállalkozás által a Honlapon értékesített minden termék a az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 51/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet 17. pontja szerinti új tartós fogyasztási cikk.

 

A Vállalkozás hibásan teljesít, ha a termék átadásának időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

 

Szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. Amennyiben a Vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, úgy az ezzel kapcsolatos panaszt a Fogyasztó jelen ÁSZF 5. pontja alapján tehet.

 

4.3.1.    Kellékszavatosság

 

Fogyasztó kellékszavatossági igényét a termék átvételének időpontjától számított 2 éven belül érvényesítheti.

 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Fogyasztó igazolja, hogy a terméket a Vállalkozás értékesítette számára. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Kellékszavatossági igénye alapján a Fogyasztó választása szerint

-        kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Vállalkozásnak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet; vagy

-        az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

A kijavítást vagy kicserélést a termék tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve köteles végezni a Vállalkozás.

 

A Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

 

A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Vállalkozással közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

 

A Fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.

 

A termék a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

 

4.3.2.    Termékszavatosság

 

Vállalkozás által Fogyasztónak eladott termék hibája esetén a Fogyasztó követelheti a Vállalkozástól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

 

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.

 

A Vállalkozás mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

-        a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

-        a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

-        a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

 

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

 

4.4.  Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

 

A Fogyasztó a termékkel kapcsolatos szavatossági és jótállási igényeit a Vállalkozás jelen ÁSZF 1.1. és 1.2. pontjában meghatározott elérhetőségein terjesztheti elő.

 

4.5.  Jogérvényesítési lehetőségek

 

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

 

A Fogyasztó a termékkel kapcsolatos fogyasztói kifogásait a Vállalkozás jelen ÁSZF 1.1. és 1.2. pontjában meghatározott elérhetőségein terjesztheti elő.

 

4.6.  Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

 

Amennyiben a Vállalkozás és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Vállalkozással történő egyeztetés során a Fogyasztó számára nem megnyugtató módon rendeződik, úgy az alábbi egyéb jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésre Fogyasztó számára:

 

Fogyasztóvédelmi hatósági vitarendezés:

Panasztétel a területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

 

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetőségei:

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, Pf. 20.

Internetes elérhetőség: www.nfh.hu

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Fax: +36 1 210 4677

 

Békéltető testületi vitarendezés:

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a www.bekeltetes.hu oldalon.

 

A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a Vállalkozás székhelye alapítja meg:

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Név: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: [email protected]

 

Bírósági vitarendezés:

Fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

 

 

5.   Ügyfélkapcsolat, hibaelhárítás, panaszkezelés, jogviták

 

5.1.  Panaszkezelési szabályozás célja

 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően Vállalkozás a szolgáltatási feladatának ellátása során biztosítja a Felhasználók és a Fogyasztók (a továbbiakban együttesen: Ügyfelek) vagyoni érdekeinek védelméhez, a megfelelő tájékoztatáshoz, valamint a hatékony jogorvoslathoz való jogának érvényesülését.

 

A közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok intézését a Vállalkozás jelen panaszkezelési szabályozás szerint végzi.

A panaszkezelési szabályozás rendelkezéseit kell alkalmazni az Ügyfelek által írásban, telefonon, szóban vagy elektronikus úton előterjesztett, vagy más szerv (pl. felügyeleti szerv, polgármesteri hivatal, média, ügyészség stb.) által továbbított azon beadványokra, amelyek panasznak minősülnek.

A szabályozás tárgyi hatálya a Vállalkozás szolgáltatásával, szolgáltatással összefüggő tevékenységével kapcsolatban a jelen szabályozás hatálybalépését követően szóban vagy írásban tett észrevételek, reklamációk kezelésének eljárási rendjére terjed ki.

 

5.2.  Alapelvek

 

A Vállalkozás kiemelt feladatként kezeli Ügyfelei felvetéseinek gyors kivizsgálását és a feltárt hibák orvoslását. A beérkezett észrevételeket rendszeresen elemzi, ennek eredményeit felhasználja szolgáltatásai továbbfejlesztéséhez.

 

A panaszkezelés gyors, tisztességes és érdemi, amelynek során fel kell tárni a panasz okát, indokát és ezt követően a panaszt mielőbb orvosolni szükséges.

 

A Vállalkozás a beérkező panaszok kezelése során szakszerű, érdemi, kifejtő és naprakész válaszadásra törekszik, amely megfelel a közérthetőségi elvárásoknak.

 

5.3.  Panaszkezelési fogalmi meghatározások

 

A jelen szabályozás során használt fogalmak megegyeznek a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. §-ban meghatározott értelmező rendelkezésekkel.

 

5.4.  Panaszok kezelésének szabályai

 

Az Ügyfél a Vállalkozás, illetve a Vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek a szolgáltatással közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással.

 

A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell.

 

Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát:

-        személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben adja át az Ügyfélnek,

-        telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül, az érdemi válasszal egyidejűleg, küldi meg.

 

 

Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően 30 napon belül írásban érdemben válaszol meg és intézkedik annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Vállalkozás megindokolja.

 

A válaszadási határidő helyszíni vizsgálat vagy valamely hatóság megkeresésének szükségessége esetén egy alkalommal legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbítható. A válaszadási határidő meghosszabbításáról és annak indokáról a bejelentőt a Vállalkozás írásban, a válaszadási határidő letelte előtt tájékoztatja.

 

A Vállalkozás ügyvezetője vagy az általa megbízott ügyintéző a panaszost meghallgathatja, ha a panasz, illetve bejelentés kivizsgálása azt szükségessé teszi.

 

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás az Ügyfelet írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

 

5.5.  Az Ügyfelek által igénybe vehető panaszbejelentés módjai

 

Szóbeli panasz:

a)      személyesen: személyes ügyintézés jelen ÁSZF 1.2. pontjában meghatározott ügyfélszolgálati pontokon és időben biztosított.

b)     telefonon: telefonos ügyintézés jelen ÁSZF 1.2. pontjában meghatározott telefonszámon biztosított.

 

A szóbeli panaszt a Vállalkozás azonnal megvizsgálja és szükség szerint orvosolja. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet vagy annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról jegyzőkönyv készül, melynek egy másolati példányát a Vállalkozás átadja az Ügyfél részére.

 

Írásbeli panasz

a)      postai úton: a Vállalkozásnak címzett levélben tehető meg (2851 Környe, Ipartelep út 10.)

b)     e-mailen: [email protected]

 

Írásbeli panasz esetén a panasz elbírálásához szükséges a konkrét ügy pontos leírása, több kifogás esetén azok, illetve indokaik elkülönített rögzítése, továbbá a határozott igény megjelölését és a panaszban foglaltakat alátámasztó dokumentumok másolatát is mellékelni kell a beadványhoz. Amennyiben a panasznak voltak előzményei, az ezekkel kapcsolatos információkat is köteles az Ügyfél megadni.

 

Az írásbeli panasz érvényességi kelléke a panaszos aláírása. Az írásbeli panasz képviselő vagy meghatalmazott útján való benyújtása esetén, a panasz kérelmen a meghatalmazottként eljáró természetes személy nevét is fel kell tüntetni, továbbá a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazott aláírásával ellátott - legalább két tanú által aláírt, illetve saját kezűleg írt és aláírt - eredeti meghatalmazást.

 

Írásbeli panasz esetén a Vállalkozás a panaszügyet érdemben megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontját és érdemi döntését pontos indoklással ellátva, a panasz közlését követő 30 napon belül írásban megküldi a bejelentő részére.

 

A Vállalkozás a panaszkezelés során a legrövidebb határidők betartásával jár el. Panaszügyben hozott döntését közérthetően és egyértelműen indokolva, valamennyi felvetett problémára reagálva küldi meg a bejelentő részére.

 

5.6.  Panaszkezelés folyamatának bemutatása

 

A panasz benyújtását követően a Vállalkozás a panaszt iktatja. A panasz iktatása után megkezdődik a panaszügy kivizsgálása. A vizsgálati szakaszban kerülhet sor a hiányzó információk, illetve szakvélemény beszerzésére. Amennyiben valamennyi, a panaszbejelentés szempontjából fontos információ rendelkezésre áll, a vizsgálati szakasz lezárul és sor kerül a döntéshozatalra.

 

A döntésnek három fajtája van:

-        Panasz elfogadása,

-        Panasz részbeni elfogadása,

-        Panasz elutasítása.

 

A döntéshozatalt a panaszeljárás befejezéseként a válasz elkészítése és megküldése követi a jogszabály által meghatározott, illetve a bejelentő által igényelt közlési formában (írásban, faxon, e-mailben, stb.). Szóbeli bejelentés esetén a panasztevőt a Vállalkozás tájékoztatja az ügyben illetékes ügyintéző elérhetőségéről.

 

Az e-mailen érkezett bejelentést, javaslatot vagy panaszt a Vállalkozás elektronikus úton intézi.

 

5.7.  A Panasz vizsgálatának mellőzése

 

Mellőzhető a panasz vizsgálata:

-          névtelen bejelentés esetén;

-          ha a panasztevő a sérelmezett tevékenységről (mulasztásról) való tudomásszerzéstől számított 6 hónap után terjesztette elő a panaszát;

-          az ugyanazon bejelentőtől származó ismételt (korábbival azonos tartalmú) bejelentés esetén - nem tartozik ide az olyan eset, amikor a panasztevő egy ügy elintézését nem tartja kielégítőnek, ezért a panasz felülvizsgálatát kéri, az ilyen eseteket az eredeti üggyel összefüggő folyamodványnak kell tekinteni.

 

A tudomásszerzéstől számított egy éven túl előterjesztett panaszt a Vállalkozás érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

 

5.8.  Tájékoztatás jogorvoslati lehetőségekről

 

A panasz elutasítása, illetve a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelt esetén az Ügyfél jelen ÁSZF 1.5. pontjában meghatározott szervekhez fordulhat.

 

 

6.   Titoktartás

 

A szolgáltatási megbízási szerződés megkötésekor Vállalkozás mint Titoktartásra kötelezett kijelenti és elismeri, hogy jelen ÁSZF szerint megkötött szerződés teljesítése körében a Titoktartásra kötelezett előtt feltárt és a jövőben feltárandó információk, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény hatálya alá tartozó személyes adatok, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:47. §-ban meghatározott üzleti titkok (összefoglalóan: információk) bizalmas jellegűek.

A Vállalkozás elfogadja, hogy az ilyen információk egyetlen részét vagy töredékét sem teszi közzé, nem bocsátja harmadik fél rendelkezésre vagy nem tárja fel más módon semmilyen harmadik fél előtt.

 

7.   Eltérés az ÁSZF-től

 

A Vállalkozás és a Fogyasztó egyező akarattal, egyedi szerződés aláírásával eltérhetnek jelen ÁSZF-től.

 

8.   Az ÁSZF módosítása

 

Vállalkozás jogosult a jelen ÁSZF-et a Felhasználók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, nem visszamenőleges hatállyal egyoldalúan is módosítani. A módosítás a Honlapon történő közzétételének napján, a közzétételt követően lép hatályba, és csak a hatálybalépést követő tranzakciókra érvényes.


1. sz. melléklet

Elállási nyilatkozat

 

Címzett: NOP-TECH  Korlátolt Felelősségű Társaság (2851 Környe, Ipartelep út 10.)

 

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék(ek) adásvételére irányuló szerződés tekintetében:1

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

 

A szerződéskötés/termék átvételének időpontja: 2

.........................................................................................................................................................................................................

 

Fogyasztó neve: ......................................................................................................................................................................

 

Fogyasztó címe: ......................................................................................................................................................................

 

Kelt: ..........................................

 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                              fogyasztó aláírása

 

 

1 Kérjük a termék pontos adatait megadni!

2 A megfelelő aláhúzandó!


2. sz. melléklet

 

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

 

1. Kellékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az NOP-TECH  Kft. hibás teljesítése esetén a NOP-TECH  Kft.-vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a NOP-TECH  Kft. számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a NOP-TECH  Kft. költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt vagy arra a NOP-TECH  Kft. adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor az NOP-TECH  Kft. felhívja a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az NOP-TECH  Kft.-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket az NOP-TECH  Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

2. Termékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Termék hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

-        A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

-        a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

-        a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

-        a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

3. Jótállás

 

Milyen esetben élhet Ön jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján információtechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett az NOP-TECH  Kft. jótállásra köteles.

 

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a termék az Ön, mint Fogyasztó részére történő átadásának napjával kezdődik.

A kijavítást vagy kicserélést a Vállalkozás a termék tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve végzi. A Vállalkozás törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre, valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Vállalkozást terhelik.

 

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A termék átvételekor Ön köteles meggyőződni a termék sérülésmentességéről. Amennyiben a sérülést tapasztal a terméken, köteles a futártól jegyzőkönyv felvételét kérni, mert a termék a futártól történő átvétele, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy a kiszállítást végző személy távozása után az NOP-TECH  Kft. a termék fizikai sérülésével kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a termék, és a sérülés a termék átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét az NOP-TECH  Kft. díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért azonban az NOP-TECH  Kft. felelősséget nem vállal!

 

Az NOP-TECH  Kft. felhívja a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.